DESIGN, DELIVERY, INSTALLATION

SHOWROOM

Call us on +35929866164

146 „G. S. Rakovski“ str 1142 Sofia, Bulgaria

Mon - Fri 10 AM - 7 PM

HEADQUARTERS

Call us on +35929809089

„11. St. Sofia“ str 2228 Prolesha, Bulgaria

Mon - Fri 9 AM - 6 PM

Top
m

Проект „Подобряване на производствения капацитет в Метрон АД“

Проект „Подобряване на производствения капацитет в Метрон АД“

Договор № BG16RFOP002-2.001-0501-C01

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

Наименование на процедурата: Подобряване на производствения капацитет в МСП

Кратко описание на проекта: Фирма МЕТРОН, макар и водеща в сферата на производство на мебели, има трудности в реализирането на продукцията, дължащо се най-вече на високата конкурентност на пазара на мебели; ниската производителност на труда; амортизираното оборудване и по-високата себестойност на произвежданите мебели. Оптимизирането на производствения процес ще доведе до икономически ползи – създаване на работни места, подобряване на производителността, намаляване на разходите и засилване на конкурентоспособността. Повишената конкурентоспособност ще допринесе за по-добра реализация на произвежданите мебели, както на вътрешния, така и на външния пазар. За осъществяването на това е разработен този проект и са поставени като основни цели: подобряването на производствения капацитет в Метрон АД и засилването на експортния потенциал на фирмата. С дейностите за подобряване на производствените процеси, за добавяне на нови характеристики на мебелите, за разнообразяване на асортимента, за внедряване на нови технологии ще се постигне висока производителност и ресурсна ефективност, ще се ускорят процесите, ще се подобри качеството на мебелите, ще има разнообразяване на асортимента. Предвидените дейности ще се реализират чрез закупуване на високо-технологично оборудване. Чрез предвиденото разнообразяване на асортимента за приложение в рекреативната индустрия ще се допринесе за подобряване на формите на активна почивка и спорт. Чрез внедряването в експлоатация на новото оборудване ще се намали брака от дървения материал, ще има повторно използване на дървесните отпадъци и така ще се повиши използваемостта на дървесината, което ще доведе до намаляване изсичането на горите. Това ще е и принос за опазването на околната среда и не на последна място ще смекчи последиците от изменението на климата. Като цяло с реализирането на проекта ще се повиши конкурентоспособността на фирмата, както на вътрешния, така и на външния пазар и ще се допринесе за устойчивото развитие.

Цели на проекта:
С изпълнението на проект за внедряване в производствения цикъл високотехнологично оборудване Метрон АД си поставя две основни цели:

1. Повишаване на производствения капацитет на фирмата
Чрез предвидените по проекта дейности ще се реализират следните специфични цели: увеличаване производителността на операциите за кроене, рязане, пробиване, кантиране, опаковане, изработване на криволинейни детайли; разнообразяване на асортимента; добавяне на нови характеристики към съществуващите мебели; повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес; понижаване себестойността на продукцията; повишаване конкурентоспособността на фирмата.

2. Засилване на експортния потенциал на фирмата
Чрез предвидените по проекта дейности ще се реализират следните специфични цели: подобряване на качеството; разнообразяване на асортимента; понижаване на себестойността на произвежданите мебели; повишаване конкурентоспособността на фирмата на чуждия пазар.

Обща стойност на допустимите разходи: 1623927.00 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 730442.00 лв.
Срок на проекта: 18 месеца.

Проектът е приключил успешно на 11.05.2017 година

error: Content is protected !!