DESIGN, DELIVERY, INSTALLATION

SHOWROOM

Call us on +35929866164

146 „G. S. Rakovski“ str 1142 Sofia, Bulgaria

Mon - Fri 10 AM - 7 PM

HEADQUARTERS

Call us on +35929809089

„11. St. Sofia“ str 2228 Prolesha, Bulgaria

Mon - Fri 9 AM - 6 PM

Top
m

Проект „Моето ново работно място в „МЕТРОН“ АД“

Проект „Моето ново работно място в „МЕТРОН“ АД“

Договор № BG05M9OP001-1.003-2396-C01

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“
Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“
Инвестиционен приоритет 3: „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)
Наименование на процедурата: Ново работно място 2015

Кратко описание на проекта: “МЕТРОН” АД е една от водещите български мебелни фирми. В последните години фирмата разшири продуктовата си гама и търсенето на продукцията й постоянно расте, което е довело до решението за разширяване на производствения капацитет на предприятието. Това би се реализирало успешно най-вече чрез субсидираната заетост от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, като се предвижда да се открият 22 нови работни места, които фирмата има намерение да запази дълготрайно. Проектното предложение обхваща три целеви групи – продължително безработни и неактивни лица, безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г. включително. Основната цел на проекта е осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда, като подцелите са разкриване на нови работни места на лица от гореспоменатите целеви групи и чрез тяхната реализация да се спомогне за постигането на целите по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Основната дейност в проекта е: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца, като очакваните резултати от нейното изпълнение са създаване на устойчиви работни места, осигуряване на заетост и доходи, предоставяне на възможности за професионално развитие. Предвидено е закупуване на необходимо оборудване за новооткритите работни места. Като цяло реализацията на настоящия проект ще допринесе за подобряване адаптивността на безработните лица и ще увеличи конкурентоспособността на трудовия пазар в София и региона.

Цели на проекта:
Общата цел на проекта е: Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда, като са изведени следните специфични цели:
1. Осигуряване на заетост на продължително безработни и неактивни лица чрез разкриване на нови работни места;
2. Осигуряване на заетост на безработни лица на възраст над 54 години чрез разкриване на нови работни места;
3. Осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 години включително чрез разкриване на нови работни места;
4. Осигуряване на техническа и материална обезпеченост на ново разкритите работни места.
Обща стойност на проекта: 245700.00 лв., от които 208 844.99 лв. европейско и 36 855.01 лв. Национално съфинансиране. 44226.00 лв. са разпределени по Инициативата за младежка заетост.
Срок на проекта: 31.12.2018 г. 

error: Content is protected !!